※زمستان!
به من قولی بده:
سرد نشو...
آرمانم از فصل توست ... از جنس توست
نمیتوانم  سرش غر بزنم لباس گرم بپوشد.....
زمستان!
اگر سرد باشی او سرما میخورد...
و قلب من ترک بر میدارد.
تمام سرمایت را نزد من بیاور...
من میپذیرم...
من سرما میخو رم،
میلرزم، تب میکنم،
اما او را تب دار نکن...
به من قول بده..
 
 
اولین پاییز بهار زندگی ارمانی ام پیشاپیش خدا حافظ.....
 
روزهایت همیشه بهاری ی ی ی

نوشته شده در تاریخ ۱۳٩٢/٩/٢٠ توسط مامان مینا
پسر گلم آرمانی: مامان مینا و گل پسرم آرمانی