مینویسم برای آرمانم

من معتقدم همه ما آدمها بخشی از تنهاییمون رو توی دنیای حقیقی با هیچ کسی نمی تونیم شریک بشیم به جز با نوشته هامون.

پس مینویسم اینروزهارو برای آرمان عزیزم و امید به روزی که او هم قد من شود و بنویسد روزهای با ما بودن رو(مامان و باباش رو میگم)چشمک

/ 3 نظر / 25 بازدید
آفتاب

امیدوارم که همیشه سالم وتندرست باشه ودر سایه حق بتونید اورو به بالندگی ورشد برسونید.... خدا حفظش کنه...[قلب] [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

آمیتیس

دقیقا

محمد

ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻣﻌﻨﺎﯼ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﮐﻠﻤﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ! ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺍﺭﺯﺵ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﯼ ! ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽﺩﺍﺭﯼ ! ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﭽﻮ ﻃﻠﻮﻉ ﺧﻮﺭﺷﯿﺪ ﺩﺭ ﺳﺤﺮ ﮔﺎﻩ ﻋﺸﻖ ! ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤﭽﻮ ﺗﮑﻪ ﺍﺑﺮﻫﺎﯼ ﺳﻔﯿﺪﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﻭﺝ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺁﺑﯽ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﻋﺒﻮﺭﻧﺪ ! ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﭼﻮﻥ ﺗﻮ ﺭﻭ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﻢ ﻭ ﺗﻮ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺍ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫﯽ ! ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻭﺟﻮﺩﻡ ، ﺑﺎ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﭘﺮ ﺍﺯ ﻣﺤﺒﺖ ﻭ ﻋﺸﻖ ! ﺩﻭﺳﺘﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﺁﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮﺭ ﻣﯽﮐﻨﯽ ﺷﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﻭﻋﺪﻩ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻪ ﻓﺮﺩﺍ ﺻﺒﺢ ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺧﻮﺍﻫﻢ ﮔﻔﺖ ﺻﺒﺢ ﮐﻪ ﻓﺮﺍ ﻣﯽ ﺭﺳﺪ ﻭ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻢ ﺑﮕﻮﯾﻢ ،